Yon operasyon ka petèt nesesè pou trete yon konplikasyon ki lye ak dyabèt. Oswa, ou ka petèt dwe fè yon operasyon pou yon pwoblèm sante ki pa lye ak maladi dyabèt ou genyen an. Maladi dyabèt ou a ka afekte risk pou gen pwoblèm pandan oswa apre  yon operasyon si:

 • ou gen enfeksyon apre operasyon an (sitou nan pati kote w fè operasyon an)
 • li pran plis tan pou l geri
 • ou gen pwoblèm ren, elektwolik ak fliyid
 • Ou gen pwoblèm kè

Avan Operasyon an

Pou yo kapab kreye estrateji chirijikal ki pi asire pou ou a, konsilte pwofesyonèl swen sante w la.

Nan jou oswa semèn ki vini avan operasyon an, prete plis atansyon ak fason w ap jere dyabèt ou.

Ekip swen w lan pral egzamine ou epi y ap pale avèk ou sou sante w.

 • Enfòme ekip swen w lan sou tout medikaman w ap pran yo.
 • Si w ap itilize metformin, diskite avèk pwofesyonèl swen sante w la pou konnen si w ka kanpe sou li. Nan kèk ka, ou dwe kanpe sou li nan lespas 48 èdtan avan ak 48 èdtan apre operasyon an pou diminye sou risk pou gen asidoz laktik la.
 • Si w ap pran lòt medikaman anplis pou dyabèt, swiv enstriksyon doktè w la. Risk pou to glisemi (sik nan san) w ogmante apre operasyon an kapab ogmante lè w pran medikaman ki rele inibitè SGLT2 (gliflozins).
 • Poze ekip swen w lan kesyon sou dozaj ou dwe pran lannwit avan oswa apre jou operasyon an si w ap pran ensilin. Pwiske direktiv pou ajiste ensilin yo varye toudepannde si w gen dyabèt tip 1 oswa top 2 a, asire w klinisyen w lan okouran de sa a.
 • Pou asire kantite sik nan san w lan byen kontwole pandan semèn ki vini avan operasyon w lan, li posib pou pwofesyonèl swen sante w la fè w rankontre yon dyetisyen oswa li ka ofri w yon plan espesyal pou repa ak egzèsis.
 • Si kantite sik nan san w lan wo lè w rive nan lopital la pou fè operasyon w lan, gen kèk chirijyen ki pral ranvwaye oswa anile operasyon an.

Si w gen konplikasyon ki lye ak dyabèt, operasyon an riske. Kidonk, diskite sou kontwòl dyabèt ou ak sou tout difikilte ou ta ka genyen avèk pwofesyonèl swen sante w la. Ou dwe siyale ekip swen w lan sou tout pwoblèm kè, ren, zye oswa pèt sansasyon w genyen nan pye. Pou detèmine eta kèk pwoblèm, pwofesyonèl swen sante w la ka fè kèk tès.

Pandan operasyon an

Si sik nan san w kontwole pandan operasyon an, li posib pou geri pi rapid epi pou jwenn pi bon rezilta. Kidonk, avan operasyon an, diskite sou nivo w vle pou sik nan san w ye a avèk pwofesyonèl swen sante w la.

 

Se anestezis la ki administre ensilin nan pandan operasyon an. Avan operasyon an, w ap rankontre avèk doktè sa pou nou kapab revize estrateji pou kontwole sik nan san w.

 

Mande pou yo pwograme operasyon w lan bonè nan maten si w ap pran ensilin pou dyabèt pou diminye sou pwoblèm glisemi w ka genyen lè w pase lontan san manje yo.

Apre operasyon an

Ou menm oswa moun k ap ba w swen yo dwe toujou kontwole nivo sik nan san w. Ou ka twouve li pi difisil pou jere sik nan san w paske:

 • Ou gen pwoblèm pou manje
 • W ap vomi
 • Ou anksyete apre operasyon an
 • Ou mwen aktif pase kòm dabitid
 • Ou gen malèz oswa doulè
 • Medikaman yo preskri w yo monte nivo sik nan san w

Akoz ou konnen w gen dyabèt, ou dwe prepare w pou geri defason pi lan. Si w ap fè yon gwo operasyon, prepare w pou pase yon long sejou nan lopital. Moun ki gen dyabèt yo souvan dwe pase plis tan nan lopital pa rapò ak moun ki pa gen dyabèt yo.

Ou dwe konsidere yon ensizyon ki wouj, ki cho lè w touche l, ki anfle, pi douloure oswa k ap bay pij kòm siy enfeksyon.

Elimine blesi pase twòp tan sou kabann lakoz. Leve trè souvan epi vire kò w sou sou kabann nan. Ou ka petèt pa remake si w kòmanse gen blese pase twòp tan sou kabann lakoz si dwèt men ak dwèt pye w vin mwens sansib. Asire w ou deplase.

Li enpòtan anpil pou travay avèk ekip swen w lan pou kontwole nivo sik nan san w apre w fin kite lopital la.

Kilè pou rele doktè w la

Rele ekip swen w lan si:

 • Ou gen nenpòt kesyon sou operasyon an oswa anestezi a
 • Ou pa konnen ki dòz medikaman w dwe pran oswa w sispann pran yo avan operasyon an.
 •  Ou kwè ou enfekte.